جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 28 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم :خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه قابل انجام است. برای دانلود سه عدد کاربرگ تکمیل شده گزارش کارورزی دو 2 رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

 

در این پست از سایت غنی فایل، دانلود گزارش کارورزی  2 دو را برای شما قرار داده ایم.

در این پست نمونه کامل از  سه عدد کاربرگ تکمیل شده گزارش کارورزی دو 2 رشته آموزش مشاوره دانشگاه فرهنگیان را دانلود خواهید گرفت.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود نمونه کاربرگ تکمیل شده گزارش پایانی کارورزی و کارآموزی 2 دو در کارورزی دانشگاه فرهنگیان رشته گرافیک    را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 24 بیست و چهار صفحه.

فرمت فایل: پی دی اف pdf.

#گزارش_کارورزی_2

#مشاوره #آموزش_مشاوره

رشته اموزش مشاوره

دانشجوی گرامی مهدی شیردل????
پردیس شهید مطهری شیراز

سال 1402

 

در فایل دانلودی همه چیز مرتب است. فقط در انتقال به اینجا مقداری در هم شده است
 

:زمان انجام کارورزی:  1402-

 

معرفی موقعیت ) تحلیل موقعیت (


• توصیف:
من مهدی شیردل دانشجوی ترم 6 آموزش مشاوره و راهنمایی دانشگاه شهید مطهری شیراز؛ در حی ن کارور ز ی خود در نقش ی ک مشاو ردر مدرسه شاهد شهید ذوالانوار شیراز، ش

اهد دانش آموزانی بودم که در زنگ تفریح بی انگیزه،کسل،پریشان و بی تحرک بودند. آ نها در حین تدریس و توجه به درس، با خواب روبرو م یشدن د و
تمرکزشان به شدت کاهش مییافت.

من برخی از این دانش آموزان را مشاهده کردم که در حال تکان دادن سر یا خم شدن ر وی میز بودن د و علائم خواب آلود گی واض حی را نشان م یدادن د.

همچن ین، تعدا دی دانش آموز با چشمان خیس و سرخ شده ، به نظر م یر سیدن د که شب قبل کمترین خوابی را داشت هاند.
استنباط:
با توجه به مشاهداتم، استنباط م یکنم که کسل بود ن دانش آموزان ممکن است به عوامل مختل ف ی برگردد. یک ی از ای ن عوامل م یتوان د نخوردن صبحانه و تغذیه نا مناسب باشد.

علاوه بر این یکی دیگر از دلایل کسل و پریشان بودن دانش آموزا ن میتوان د کمبود خواب منظم و کاف ی در شب قبل باشد؛ آنها بر ای مطالعه و انجام وظایف در خانه، به طور معمول ساعت خواب خود را کاهش م یدهن د و این باعث کاهش کارآم دی و افزایش خواب آلودگ ی در مدرسه م یشود.
• بازنگری:
با توجه به حدس ک لی که در مورد خواب آلود گی دانش آموزان زدم و استنباطهای قب لی که انجام شد، نیاز است تا به دقت به علل و عوامل مختلف ی که میتوانند به خواب آلودگ ی دانش آموزان منجر شوند، پرداخته شود.

این معضل م یتوان د اثرات منفی بر عملکرد تحصیلی ، سلامت عمومی و روانی دانش آموزان داشته باشد.

بنابراین ، بازنگری دق ی قتر در این مورد ضرور ی است.

 

 

 

----

موضوع: گزارش کارورزی 3 سه رشته آموزش ارتباط تصویری و گرافیک دانشگاه فرهنگیان

-------------